dinsdag 4 mei 2021

Godsvrucht en wetenschap

 

Van verschillende kanten werd mij na de aankondiging van mijn vertrek van de VU en het Hersteld Hervormd Seminarie gevraagd door te gaan met opinievorming en theologische toerusting op aca-demisch niveau. Als het gaat om het eerste, zal ik D.V. ook in de toekomst op zijn weblog www.drpdevries.com opinievormende bij-dragen plaatsen, naast bijdragen zowel van pastorale aard als met een wetenschappelijk karakter.

Om hem de gelegenheid te geven theologische toerusting te bieden op academisch niveau is de interkerkelijke stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ opgericht. Vanaf september dit jaar ga ik voor deze stichting werken. De stichting is zo opgezet dat het bestuur, als zij dat nodig acht en daartoe mogelijkheden ziet, de activiteiten kan uit-breiden.

Met haar naam geeft de stichting aan dat wetenschap, en in het bijzonder theologische wetenschap, nooit neutraal is. Theologie heeft de Bijbel, als de stem van de levende God, als bron en norm en wil dit naspreken Dit wordt gedaan in de overtuiging dat daarvoor een verstand nodig is dat zich onderwerpt aan het Woord van God en zich laat verlichten door Zijn Geest.

 

Doel van de stichting

Het doel is allereerst om door middel van cursussen op academisch niveau theologische toerusting te geven. Ook zij die een HBO- niveau hebben, zijn van harte welkom. Onder andere maar zeker niet uitsluitend wordt gedacht aan predikanten en leraren van middelbare scholen die nageschoold willen worden. Daarnaast beoogt de stichting om ook een bredere kring van theologisch geïnteresseerden toe te rusten. Dr. De Vries is ook beschikbaar voor lezingen voor breder publiek (ambtsdragersvergaderingen, gemeenteavonden enz.).

 

Cursussen en data

De stichting biedt vooralsnog vier diverse cursussen aan over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij starten er twee cursussen in najaar van 2021 en twee in het voorjaar van 2022. D.V. vrijdagavond 24 september start de cursus ‘Hermeneutiek’. De cursus ‘Verant-woording van het geloof in het voetspoor van Augustinus’ begint op D.V. zaterdagmorgen 27 november.

Er zijn daarnaast twee cursussen die doordeweeks worden gegeven, namelijk ‘Inleiding Bijbelse theologie en ‘Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël’. Deze is vooral bedoeld voor hen die hun kennis van het Hebreeuws willen opfrissen en uitbreiden. De cursus ‘Close reading van het Hebreeuwse tekst van Ezechiël’ begint D.V. 21 september en ‘Inleiding Bijbelse theologie’ D.V. 3 februari 2022.

Voor een breder publiek worden er tot slot vier avonden toerusting gegeven over theologisch relevante onderwerpen. De eerste cursus-avond is D.V. vrijdag 1 april 2022.

De cursuslocatie is het Hoornbeeckcollege,  Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE te Gouda. Informatie over de cursussen is te vinden op de website https://godsvruchtenwetenschap.nl. Op deze site is ook een overzicht te vinden over de cursussen die de komende jaren zijn gepland. Daarnaast wordt informatie gegeven over het doel en de visie van de stichting. Het bestuur spreekt de wens en bede uit dat de theologische toerusting die wordt geboden, mag bijdragen aan de opbouw van Gods kerk.