zaterdag 26 april 2014

Uit het leven van ds. D.Th. Keck 1

Haar gerucht gehoord. Uit leven van ds. D.Th. Keck door H. Hille en J. Mulder Kzn, uitgave Hersteld Hervormde Gemeente van Staphorst, hb. 117 pp. Het boek kost €12,50. Bij ver­zen­den komt er €3,-- bij. Het is uitsluitend te bestellen bij J. Mulder, Oude Rijksweg 89a. 7951 EA Staphost, tel. 0522-461048, email: j.mulder.kzn@kliksafe.nl.
 
Inleiding
Een christen heeft in ieder geval liefde voor de bijbelse ge-schiedenis. Liefde tot de kerk­ge­schie­­­denis ligt in het verlengde ervan. Het is waar: Wij mogen de kerkgeschiedenis niet op één lijn stellen met de geschiedenis verhaald in de Bijbel. Alleen op de laatste staat het stem­pel van de Heilige Geest. De Bijbel is de enige bron en norm van het geloof.
Echter, wij mo­gen ook weten dat Christus nooit zonder onder-danen is geweest of zal zijn. Zo komen we bij de kerk en haar geschiedenis. Het is van belang te weten wat God in vorige gene-raties heeft ge­­­­daan. Gaan we naar ons eigen land en naar de meer recente kerkgeschiedenis dan zijn er bin­nen de Hervormde Kerk meerdere getrouwe predikers geweest. Alleen tot onze eigen scha­de stellen we ons daarvan niet op de hoogte.
 
Bekering
Eén van die getrouwe predikers was ds. D.Th Keck (1878-1945). Zijn laatste gemeente was Stap­horst. De Hersteld Hervormde Gemeente van Staphorst startte een serie Jaren der eeuwen waarin aandacht wordt gevraagd voor predikanten die deze gemeente in hebben verleden heb­ben gediend. Vorig jaar ver-scheen het tweede deel in deze serie en dat deel is gewijd aan ds. Keck.
Mijn vader heb ik meer dan eens over ds. Keck gehoord. Hij heeft hem als kind en jon­geman vaak horen preken in de Hervormde evangelisatie van Lekkerkerk. Hij ver­telde dat ds. Keck heel klein over zichzelf dacht. Hij drong erop aan te staan in de vrijheid van Christus maar durfde dat van zichzelf niet te belijden dat dit het geval was. Dat komt ook tot uiting in de levens­be­schrij­ving die H. Hille en J. Mulder Kzn. over hem hebben geschreven
Ds. Keck was afkomstig uit ethisch hervormde kring. Bij zijn studie theologie had hij inten­sief contact met zijn medestudent Pieter Zandt. Met hem deelde hij de warme belang­stel­ling voor de zending. Zandt had een godvrezende moeder. Zandt groeide in zijn studententijd weg van dat­ge­ne waarbij hij was opgevoed, maar werd tegen het einde van zijn studententijd stil­gezet. Ds. Keck kwam in zijn eerste gemeente Est tot bekering. Na Est diende hij de gemeente van Zui­li­chem.
In zijn tijd werd de Gereformeerde Kerk van Zuilichem gediend door ds. G. van Vel­zen. Overigens geen familie van ds. S. van Velzen, één van de vaders van de Afscheiding. Gees­telijk voel­den ds. Keck en ds. van Velzen zich zeer met elkaar verbonden. Beide predikanten moch­­ten vrucht op hun bediening zien. Ds. G. van Velzen vertrok van Zuilichem naar Mid­del­­harnis. Hij kreeg daar de naam van ‘Gods oude knecht van Flakkee’. Toen hij met eme­ri­taat ging en zijn op­volger een andere koers uitzette, ont-stond daar een Christelijke Ge­re­for­meerde Kerk..