maandag 14 juli 2014

Een gereformeerde dogmatiek

Michael Horton is een Amerikaanse dogmaticus die klassiek gere-formeerd begeerd te zijn. Hij trok in de Verenigde Staten niet in de laatste plaats door zijn dogmatiek The Christian Faith de aandacht. Pilgrim Theology dat eveneens als The Christian Faith bij Zondervan ver­scheen sluit daar nauw bij aan. Voor een deel kan het als een verkorting van het eerste boek worden ge­zien maar het is ook meer. Welbewust richt Horton zich in dit boek tot een wijder pu­bliek.
Wie naar een Nederlandse pendant zoekt voor The Christian Faith zoekt, kan worden gewe­zen op de Beknopte gerefor­meerde Dogmatiek van dr. J. van Genderen en dr. W.H. Ve­le­­ma. Wie Engels beheerst en op een iets toegankelijker niveau de Bijbelse geloofsleer vanuit gere­for­meerd perspectief wenst te zien uiteen-gezet, vindt in Pilgrim Theology een goe­de gids. Qua niveau is Pilgrim Theology ook toegankelijker dan de Christelijke Dogma-tiek van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi en inhoudelijk geef ik er ver de voorkeur aan.
Terwijl de Christelijke Dogmatiek van Van den Brink en Van der Kooi op het punt van de Schrift­­leer afwijkt van de conservatief evangelische of gereformeerde visie, houdt Horton er vrij­­moedig aan vast. Van den Brink en van der Kooi zijn meer dan eens ook erg aarzelend bij­voorbeeld over de realiteit van de hel. Zij zwijgen meer dan eens waar gesproken moet wor­den. Dan denk ik niet in de laatste plaats aan de kwestie van homoseksueel gedrag. Het feit dat wij ten dele kennen, betekent niet dat wij niet met be-slistheid mogen spreken.
Heel mooi en bijbels is de wijze waarop Horton over de kerk spreekt. Waar het Evangelie van Gods genade wordt verkondigd, is de Kerk. Horton is ervan overtuigd – en ik met hem – dat de pres­by­te­riaanse vorm van kerk­regering het meest recht doet aan de nieuw­testa­mentische gegevens, maar tekent aan dat de kerk-vorm niet tot het wezen, maar het welwezen van de kerk behoort.
Dan gaat dus nog veel verder dan variaties binnen een gerefor­meerde kerkorde. Die zijn er immers ook. Echter ook kerken die geen gereformeerde kerkorde  hebben, maar die het Evangelie verbreiden, ziet Horton zonder enige re­serve als kerken van Christus. Dan kunnen we denken aan kerken met een episcopale of congregationalistische kerkvorm.
Het feit dat de Kerk is waar het Evangelie wordt verkondigd, be­tekent ook dat wij over de ware kerk niet statisch mogen denken. Een kerk kan in geestelijk verval raken, maar ook tot bloei komen. Altijd blijft de bede nodig: ‘Bewaar en vermeerder Uw kerk.’


Michael Horton, Pilgrim Theology: Core Doctrines for Christian Disciples, Zonder­van, Grand Rapids, Michigan 2011; ISBN 978-0-310-33064-6; hb. 506 pp., prijs $34,99.