maandag 19 september 2016

De Britse kroningseed

Helaas is het Verenigd Koninkrijk zeer geseculariseerd. Chris­te­nen hebben met beperkingen te maken. Dat geldt zeker als zij het publiek voor de klassieke visie op het huwelijk opnemen. Dat neemt niet weg dat de eed die een vorst van het Verenigd Koninkrijk bij ambtsaan­vaarding moet afleggen niet alleen een uitgesproken christelijk, maar ook een uitgesproken protestants karakter draagt.
Dat laatste heeft te maken met de ‘Glorious Revolution’. Willem III van Oranje stak over naar Engeland om de confrontatie aan te gaan met zijn rooms-katholieke schoonvader James II. Het doel was de vrijheid van Groot-Brittannië en die van het protestantisme veilig te stellen.
Dat werd uitdrukkelijk zo verwoord op de wimpel van de prinsen-vlag van het fregat waarmee Willem III naar Engeland overstak. Daarop stonden de woorden: ‘Voor de protestante religie en de vrij-heden van Engeland. Je maintiendrai.’
Aan koningin Elizabeth II werd door de aartsbisschop van Canter-burry bij haar ambtsaan­vaarding onder andere de volgende vragen gesteld:
‘Zult u met alle kracht die in u is, opkomen voor de wetten van God en de ware belijdenis van het Evangelie? Zult u met alle kracht die in u is, in het Verenigd Koninkrijk opkomen voor de pro-testantse gereformeerde religie vastge­legd in de wet? 
Zult u opkomen voor de plaats van de Kerk van Engeland en de leer, ere­dienst, tucht en regering ervan zoals vastgelegd in de wet en die zonder er iets aan te schenden bewaren? 
Zult u alle rechten en privileges van de bisschoppen en gees-telijkheid van Engeland en de Kerken aan hen toevertrouwd, die hun krachtens de wet toekomen of zullen toekomen, bewaren?’
Daarop heeft de koningin geantwoord: ‘Dit alles beloof ik te doen’
Laten we wat er over de bisschoppen wordt gezegd buiten be-schouwing, dan is dit een eed met een diepe inhoud. De Britse vorst is geroepen een zoogvrouw van Gods Kerk te zijn in haar gereformeerde en protestantse karakter. Zolang deze eed van kracht is, kan een Brits vorst daarop worden aangesproken en dat is een zeer goede zaak.