zaterdag 24 maart 2018

Allah of Jezus?


Op zijn levensverhaal Ik zocht Allah en vond Jezus. Een aan-grijpend levensverhaal (Seeking Allah, Finding Jesus) heeft Nabeel Qureshi een vervolg gescheven en wel Allah of Jezus? Een persoonlijke zoektocht naar de waarheid (No God but One: Allah or Jesus? A Former Muslim Investigates the Evi-dence for Islam & Christianity).
In zijn levensverhaal heeft Qureshi verslag gedaan van zijn overgang van de islam naar het christelijke geloof. Hij werd geboren in Pakistan en verhuisde later met zijn ouders naar Amerika. Hij groeide op in een liefdevol islamitisch gezin, maar bekeerde zich na steeds sterker wordende twijfels tot het christendom. Hij kent de islam van binnenuit kent. In Allah of Jezus? laat op grond van de bronnen de zeer grote ver­schillen tussen het christelijke geloof en de islam zien ondanks een aantal overeenkomsten die er zijn.
De islam kent God niet als Vader. Allah is een heerser die niet zichzelf maar alleen zijn wil laat kennen en onderwerping eist. Wie dat betracht mag hopen dat hij de hemel ontvangt, maar echte zekerheid ontbreekt. Hoe heel anders is dan het chris-telijke geloof met de boodschap dat God Zelf mens werd en plaatsvervangend aan het kruis stierf.
Een eyeopener vond ik dat binnen de Islam in de eerste eeu-wen na haar ontstaan heftige debatten zijn geweest of de Koran eeuwig is of niet. Terwijl aanvankelijk consensus was dat de Koran geschapen was, is het nu juist omgekeerd en geldt de opvatting dat de Koran geschapen is als ketterij.
Feitelijk doet daarom het christelijke geloof meer recht aan de eenheid van God dan de islam, zo betoogt Qureshi. Terwijl de Islam de eeuwigheid van de Koran leert, leert het christelijk dat Jezus Christus de eeuwige Zoon van God is. Dat betekent dat Hij binnen de ene God de tweede Per­soon is.
Daarmee hangt samen dat bij het wezen van de Drie-enige God liefde hoort. De Vader heeft de Zoon lief en werd niet pas liefde tot Hij de mens en de wereld schiep. In de liefde tus­sen de personen binnen de Drie-enige God mogen zondige men-sen die dat niet verdiend heb­­ben delen door geloof in Jezus Christus.
Qureshi paart zijn onomwonden afwijzing van de islam met een grote liefde voor moslims. Daarin is hij voorbeeldig. Als het gaat met het laatste citeer ik de opdracht boven zijn levens-verhaal: ‘Aan mijn ouders, Ammi en Abba, al ben ik in jullie ogen in opstand gekomen, jullie onverwoestbare liefde wordt alleen overtroffen door de liefde van God voor Zijn kin­de­ren. Ik bid dat jullie op een dag zullen ervaren dat Zijn liefde werkelijk onvoor­waardelijk is en dat Hij ons allemaal vergeving aanbiedt. Ik bid dat jullie op die dag Zijn vergeving aan­vaarden, zodat we weer leden van hetzelfde gezin zijn. Ik houd van jullie met alles wat in me is.’
Bij de presentatie van Allah of Jezus bleek dat de schrijver die in Oxford een promotie op het gebied van het Nieuwe Testa-ment voorbereidde, ongeneselijk ziek was. Dan zijn Gods wegen onbegrijpelijk. Op zaterdag 16 september overleed hij. Dan zijn Gods wegen onbegrijpelijk.
Waarom nam de Heere deze zeer begaafde schrijver tot Zich in heerlijkheid?! Had hij op aarde nog niet heel veel kunnen betekenen voor anderen?! Dat mag hij in ieder geval doen met de boeken die hij schreef. Op internet plaatste Nabeel Qureshi tijdens zijn ziekte nog een video waarin hij de oproep deed, om voor zijn genezing te bidden in de wetenschap dat voor God niets onmogelijk was.
Indrukwekkender nog was wat hij eraan toevoegde, namelijk dat hij God niet minder zou liefhebben als Gods soevereine wil anders zou zijn. Inmiddels, zo stond heel mooi in een artikel, mag hij die Allah zocht maar Jezus vond, Jezus nu van aan-gezicht tot aangezicht zien.


Nabeel Qureshi, Allah of Jezus? Een persoonlijke zoek-tocht naar de waarheid (Kok: Utrecht, 2017),  paperback 368 pp., € 24,99 (ISBN 9789043528290) vertaling van No God but One: A Former Muslim Investigates the Evidence for Islam & Christianity (Grand Rapids: Zondervan, 2016), paperback 315 pp., $17,99 (ISBN 9780310522553)