dinsdag 20 augustus 2013

Gereformeerd en katholiek 1

Inleiding
Al weer enige jaren geleden verscheen een boek van een aantal protestantse auteurs met de titel Wij zijn ook katholiek. Terecht wilden zij daarmee aangeven dat het protestantisme claimt katholiek te zijn. Toch weet ik zeker dat de hervormers met deze titel niet geheel gelukkig ge­­weest zouden zijn. Met het woord ‘katholiek’ zouden zij geen enkele moeite hebben gehad, maar wel met het woord ‘ook’. De Reformatie wilde niet ook, maar juist katholiek zijn en be­streed dat Rome dit was. Zij was er diep van overtuigd dat wie echt katholiek wilde zijn, ge­hoor dien­­­de te geven aan de oproep tot reformatie van de Kerk. De Reformatie heeft Rome een schis­­­matieke houding verweten, omdat zij niet de apostolische erfe­nis niet ongeschonden be­waarde.
Wanneer de reformatoren zich katholiek wisten, is dat omdat zij zonder eniger reserve in­stem­den met de leer van de Vroege Kerk met betrekking tot de Drie-eenheid en de persoon van de Heere Jezus Christus. Het getuigenis van de middeleeuwse theoloog Anselmus, dat met de dood van Christus de toorn van God over de zonde is verzoend, werd door hen hartelijk bij­ge­vallen. Tenslotte konden zij van Augustinus, die terecht als de kerkvader van het Westen is ge­­­ka­rak­teriseerd, zeggen dat hij geheel de onze was. Daarbij dachten zij aan het getuigenis van Augustinus over de erfzonde en het overwinnende karakter van Gods genade. God maakt van vijanden vrienden. De zaligheid is enkel uit genade.
De katholiciteit van de Kerk bestond voor de reformatoren allereerst in de eenheid van het ge­loof en niet in de eenheid van structuren, ook al hadden structuren volgens hen waarde. Heel mooi en tref­fend is deze visie op eenheid en katholiciteit in artikel 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gefor­mu­leerd. Wat de Refor­matie vroeg was dat de Kerk van haar dagen zich ontdeed van haar ballast. Dan moeten wij denken aan de ver­ering van Maria en de heiligen, aan de claim van de paus dat hij de opvolger van Petrus en de plaatsvervanger van Christus op aarde is, en niet te vergeten aan de leer dat de priester de macht heeft om brood en wijn bij de eucharistie in het lichaam en bloed van Christus te ver­an­de­­ren en dat daarom ver­vol­gens aan deze tekenen zelf goddelijke verering toekomt.
 
Heeft de secularisatie gevolgen voor onze houding ten opzichte van Rome?
De laatste tijd horen wij steeds meer dat wij bij de secularisatie waarin wij ons nu bevinden, veel meer moeten beklemtonen wat ons met Rome verbindt dan wat ons van Rome scheidt. Ik zou daarbij een aantal kanttekeningen willen plaatsen. Allereerst is het zonder meer waar dat in ethisch opzicht Rome tal van zaken gemeen heeft met het orthodoxe protestantisme. Wel pleegt Rome haar ethiek sterk vanuit een ten opzichte van de Schrift verzelfstandigd natuur­recht te funderen. Echter, dat neemt niet weg dat protestanten en rooms-katholieken gezamen­lijk pro­test kunnen aantekenen tegen een ethiek die uitgaat van de autonomie en het zelf­be­schik­­kings­­recht van de mens. Het verzet van de geseculariseerde mens tegen alles wat met God te maken heeft, treft op gelijke wijze Rome en de Kerk van de Reformatie. Lang niet altijd is kritiek van de wereld op Rome kritiek op het typisch roomse binnen Rome. Het geldt meer dan eens ook het algemeen christelijke.