maandag 7 oktober 2013

De eenheid van de kerk 1

Inleiding
Deze maand wordt er, evenals in december van het jaar 2010 het geval was, weer een zo­genaamde nationale synode gehouden. Het woord synode is wat verwarrend, want het gaat niet om een kerkelijke vergadering, maar om een initiatief dat door een daartoe in het leven ge­roepen inter­kerkelijke stuurgroep gestalte wordt gegeven. Motor achter de eerste nationale synode was ds. G. de Fijter. Bij het definitieve besluit tot de vorming van de PKN was zijn voorstem van cruciale betekenis.
Zonder dat wij die twee helemaal met elkaar gelijk mogen stellen, is er een aantal overeenkomsten te zien tussen het gedachtegoed dat leidde tot de vor­ming van de PKN en dat achter het initiatief van een nationale synode. Dat is dat alle ver­schillen die er in Nederland tussen christenen zijn, secundair zijn en dat naar buiten toe moet worden aan­ge­geven dat wij voor een gemeen-schappelijke zaak staan. Naar buiten toe moet eenheid worden uitgestraald.
Een stuurgroep bestaande uit mensen van verschillende kerken bereidt ook nu weer de nationale synode voor. De kerkelijke achtergrond van de leden van deze stuurgroep gaat van de Remon­strantse Broe­derschap tot de Gereformeerde Gemeenten. Inhoudelijk kunnen de mees­ten als gematigd rechtzinnig worden getypeerd, terwijl de remonstrantse vertegen­woor­diger dr. E.P. Meijering gematigd vrijzinnig is. Hij heeft grote waardering voor het vroeg­christelijke leer­stuk van de Drie-eenheid, maar ziet de opstanding van de Heere Jezus Christus niet als een his­torisch feit. Dat laatste heeft dan wel gevolgen voor de concrete invulling en het func­tioneren van de leer van de Drie-eenheid.
Als uitgangspunt functioneert een zogenaamde credotekst. Wie deze tekst leest, zal opvallen dat in onderscheid met de Apostolische Geloofsbelijdenis de maagdelijke geboorte, de hemel­vaart en het laatste gericht van de Heere Jezus Christus niet worden genoemd. Verder valt op dat het geloof wat wordt verwoord een sterk op deze aarde gericht karakter draagt. Dat wel over de wederkomst wordt gesproken, maar niet over het laatste oordeel heeft daar alles mee te maken. Vele kerken en kerkelijke gemeenschappen doen mee. De komende nationale sy­node zal ook de rooms-katholieke kerk als waarnemer aanwezig zijn. Onder andere de Hersteld Hervomde Kerk stuurt echter geen afvaardiging naar deze samenkomst.