donderdag 10 oktober 2013

De eenheid van de kerk 4

Welke eenheid de nationale synode uitdraagt
Bij de komende nationale synode zal prof. dr. A. van de Beek de hoofdspreker zijn. Het gaat mij niet om de persoon van Van de Beek. Als persoon is hij een beminnelijk man. Zijn taalgebruik is ook klassiek. Van de Beek laat er ook geen twijfel over bestaan dat hij de Drie-eenheid en de godheid van Christus aanvaardt en dat hij de opstanding als een historisch feit erkent. Toch is hij allesbehalve klassiek orthodox. Heel nadrukkelijk ontkent Van de Beek dat wij de Bijbel moeten zien als het onfeilbare Woord van God. In tal van opzichten vertoont de Bijbel naar zijn inzicht fouten en tekortkomingen.
Van de Beek ontkent ook dat God de wereld goed heeft gescha-pen. De zondeval als historisch feit wijst hij van de hand. Heel vergaand is zijn zienswijze dat God met de zending van Zijn Zoon naar deze wereld, verantwoordelijkheid neemt voor Zijn eigen falen als Schepper. Volgens Van de Beek heeft dus niet alleen de mens, maar ook God Zelf gefaald. Deze ge­dachte kan niet anders dan als godslasterlijk worden gezien.
Het betekent wel dat het kruis van de Heere Jezus Christus in de theologie van Van de Beek een totaal andere betekenis krijgt dan in de Bijbel zelf. Van de Beek wil er niet van weten dat aan het kruis plaatsvervangend de toorn van God over de zonde is weg-gedragen. Hij meent ook dat Jezus niet alleen naar Zijn mense-lijke, maar ook naar Zijn goddelijke natuur aan het kruis heeft geleden. In meer dan één opzicht vervaagt zo in zijn theologie de grens tussen Schepper en schepsel, tussen God en mens.
Als het gaat om de vraag wie een christen is, verwijst Van de Beek simpelweg naar de doop. De toe-eigening van het heil door het persoonlijke werk van de Heilige Geest geeft hij geen plaats. Onduidelijk blijft hoe de doop zich tot de christelijke levensstijl verhoudt. Zeker is dat Van de Beek niet alleen geen enkele moeite heeft met de vrouw in het ambt, maar ook homo­seksuele relaties niet strijdig acht met de christelijke levensstijl.
Omdat Van de Beek meer dan eens heeft betoogd dat een christen op aarde een pelgrim is, wordt hij nogal eens orthodoxer geïnterpreteerd dan hij is. Wie het geheel van zijn theologie overziet, kan helaas niet anders dan constateren dat elementen die tot de diepste kern van het christelijke geloof en de christe­lijke levensstijl behoren door hem worden ontkend of bij hem geen plaats hebben. De eenheid die de nationale synode uitdraagt, is dan ook niet bepaald een eenheid van het ware geloof en de bijbelse praktijk van de godzaligheid.